Gebze Teknik Üniversitesi 13 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak - Akademik Ofis
0 beğenilme 0 beğenilmeme
44 kez görüntülendi
Araş. Gör. İlanları kategorisinde (6.3k puan) tarafından

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Öğretim    Üyesi    Dışındaki    Öğretim    Elemanı    Kadrolarına    Yapılacak    Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında, Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere araştırma görevlisi/öğretim görevlisi alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıya çıkarılmıştır.
Duyuru Başlama Tarihi                                : Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih
Son Başvuru Tarihi                                      : 07.01.2021
Ön Değerlendirme Tarihi                             : 14.01.2021
Sınav Giriş Tarihi                                         : 21.01.2021
Sonuç Açıklama Tarihi                                : 28.01.2021
Başvuru Tipi                                                 : Şahsen\Posta
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi     : www.gtu.edu.tr Başvuru Yeri ve İletişim Bilgileri            
Genel Şartlar (İlgili Yönetmelik Madde 6) :
1)  a)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinde  belirtilen  şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul  edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
2)   Meslek   yüksekokullarının   Yükseköğretim   Kurulu   tarafından   belirlenen   uzmanlık alanlarındaki  öğretim  görevlisi  kadroları  hariç  olmak  üzere  üniversite  ve  yüksek  teknoloji enstitüleri,  senato  kararıyla,  bu Yönetmelikte  belirlenen  ALES  ve  yabancı  dil  puan  barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
3)  Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not  sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim   Kurulu   kararıyla   belirlenir.   Diğer   not   sistemlerinin   100’lük   not   sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
4) Adaylarda, yabancı dille  eğitim ve  öğretim yapılan  programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille  ilgili  kadrolara  yapılacak  öğretim  görevlisi  atamaları  ile  4/11/1981  tarihli  ve  2547  sayılı Yükseköğretim  Kanununun  5  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (ı)  bendi  uyarınca  zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam   edilecek   öğretim   görevlisi   atamalarında,   en   az   bir   dilde   Yükseköğretim   Kurulu tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil  sınavından  en  az  80  puan  veya  eşdeğerliği  kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
5)  Yükseköğretim  kurumları,  bu  Yönetmeliğe  tabi  öğretim  elemanı  kadro  ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.
6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.

Özel Şartlar 1 (ilgili Yönetmelik Madde 7):
1) Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
2)   Yükseköğretim   kurumlarında   tıpta   uzmanlık   ve   tıpta   yan   dal   uzmanlık   eğitimi yapmakta    olan    tabip    veya    uzman    tabip    araştırma    görevlileri,    uzmanlık    eğitimlerini tamamladıklarında uzman olduklarının Sağlık Bakanlığına bildirildiği tarihten sonraki ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının kurumlarına tebliğ edildiği tarihe kadar kurumları ile ilişikleri kesilmeksizin araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam ederler.
3) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
4)   Meslek   yüksekokullarının   Yükseköğretim   Kurulu   tarafından   belirlenen   uzmanlık alanlarındaki  öğretim  görevlisi  kadrolarına  başvuracak  adaylarda  en  az  tezli  yüksek  lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
Özel Şartlar 2 (İlgili Yönetmeliğin Genel Şartlar başlıklı 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında; asgari Yabancı Dil Puanlarının Belirlenmesi):
Üniversitemiz   Senatosunun   16/07/2020   tarih   ve   2020/15-11   sayılı   Kararı   uyarınca,
Fakülte/Enstitü/Bölümlerimiz için hizalarında gösterilen asgari yabancı dil puanları belirlenmiştir.   :

İstenilen Belgeler (Araştırma Görevlisi kadroları için)
Not:    Adaylar,    Üniversitemizce    Eş    Zamanlı    Olarak Yayınlanan İlanlardan Yalnızca 1 (bir) Kadroya Başvuruda Bulunabilirler.  Birden  Fazla  Kadroya  Başvuruda  Bulunan Adayların Tüm Başvuruları Geçersiz Sayılacaktır.
-Belgelerin Herhangi Bir Resmi Kurumca Aslı Gibidir Yapılarak Onaylanması Yeterlidir.
-e   Devlet   Kapısı   (www.turkiye.gov.tr)'dan   Alınan   Kare Kodlu  Mezuniyet  Belgesi,  Öğrenci  Belgesi  ve  Adli  Sicil Kaydı   Belgelerinin   Doğruluğu   Teyit   Edilmek   Şartıyla Geçerli Olabilecektir.
1) Dilekçe (Başvuruda bulunulan Birim, Anabilim Dalı, İlan Numarası, İletişim Adresi, Telefon Numarası, e-mail Adresine İlişkin Beyanın Dilekçede Belirtilmesi Şarttır.)
2) Özgeçmiş
3) Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı) (Yurtdışında Alınan Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesi) (Onaylı)
4) Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı)
5) Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı veya Hizmet Belgesi (Muaf Adaylar İçin)
6) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7) Lisans Not Transkripti (Onaylı)
8) Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (Onaylı)
9) Yüksek Lisans veya Doktora Not Transkripti (Onaylı)
10) Yabancı Dil Sınav Belgesi Fotokopisi
11) Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi
12) Adli Sicil Kaydı Belgesi

İstenilen Belgeler (Öğretim Görevlisi kadroları için)
Not: Adaylar, Üniversitemizce Eş Zamanlı Olarak Yayınlanan İlanlardan Yalnızca 1 (bir) Kadroya Başvuruda Bulunabilirler. Birden Fazla Kadroya Başvuruda Bulunan Adayların Tüm Başvuruları Geçersiz Sayılacaktır.
-Belgelerin Herhangi Bir Resmi Kurumca Aslı Gibidir Yapılarak Onaylanması Yeterlidir.
-e   Devlet   Kapısı   (www.turkiye.gov.tr)'dan   Alınan   Kare Kodlu  Mezuniyet  Belgesi,  Öğrenci  Belgesi  ve  Adli  Sicil Kaydı   Belgelerinin   Doğruluğu   Teyit   Edilmek   Şartıyla Geçerli Olabilecektir.
1) Dilekçe (Başvuruda bulunulan Birim, Anabilim Dalı, İlan Numarası, İletişim Adresi, Telefon Numarası, e-mail Adresine İlişkin Beyanın Dilekçede Belirtilmesi Şarttır.)
2) Özgeçmiş
3) Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı) (Yurtdışında Alınan Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesi) (Onaylı)
4) Lisans Not Transkripti (Onaylı)
5) Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı veya Hizmet Belgesi (Muaf Adaylar İçin)
6) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7) Yabancı Dil Sınav Belgesi Fotokopisi
8) Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı)
9) Doktora Mezuniyet Belgesi (Onaylı)
10) Tecrübe Belgesi (Onaylı) 11)Pedagojik Formasyon Belgesi (Onaylı)
12) Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi
13) Adli Sicil Kaydı Belgesi

 

İLAN NOFAKÜLTE/ENSTİTÜBÖLÜMANABİLİM DALIKADRO UNVANIKADRO SAYISIKADRO DERECESİALES PUANIYDS\EŞ DEĞERİÖZEL ŞARTLAR
20201201Mühendislik FakültesiBiyomühendislik BölümüBiyomalzeme Anabilim DalıAraştırma Görevlisi177080Biyomühendislik veya Biyoteknoloji Enstitüsünde tezli yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrenci olmak.
20201202Mühendislik FakültesiBiyomühendislik BölümüBiyomekanik Anabilim DalıAraştırma Görevlisi177080Biyomedikal Mühendisliği lisans derecesine sahip olmak ve Fen Bilimleri Enstitüsünde tezli yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrenci
olmak.
20201203Mühendislik FakültesiHarita Mühendisliği BölümüÖlçme Tekniği Anabilim DalıÖğretim Görevlisi (Uygulamal
ı Birim)
177065Harita, Geomatik veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla
alanında en az 3(üç) yıl tecrübe sahibi olmak.
20201204Mühendislik FakültesiKimya Mühendisliği BölümüKimyasal Teknolojiler Anabilim DalıAraştırma Görevlisi177065Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu
olmak ve bu anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
20201205Temel Bilimler FakültesiMoleküler Biyoloji ve Genetik BölümüHücre Biyolojisi Anabilim DalıAraştırma Görevlisi177065Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Genetik Bölümü ve Biyoloji Bölümü mezunu olmak; Hücre Biyolojisi alanında yüksek lisans yapıyor
olmak.
20201206Temel Bilimler FakültesiMatematik BölümüGeometri Anabilim DalıAraştırma Görevlisi177065Fakültelerin Matematik Bölümü veya Matematik Mühendisliği
Bölümü lisans Mezunu olmak.
Matematik, Matematik Mühendisliği veya Geometri Anabilim
Dalları'nda yüksek lisans yapıyor olmak.
20201207RektörlükYabancı Diller BölümüÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)477080İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı (*), Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(*), İngiliz Dil Bilimi(*), İngilizce Mütercim Tercümanlık(*) veya Çeviribilim (İngilizce) (*) bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak ve bu anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans veya yüksek lisans eğitiminden sonra, Yükseköğretim kurumlarında en az 1 (bir) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
(*) Pedagojik formasyona sahip olmak şartı
aranır.
20201208Savunma Teknolojileri EnstitüsüSavunma Teknolojileri Anabilim DalıAraştırma Görevlisi177065Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği bölümü yüksek
lisans (tezli) öğrencisi olmak
20201209Nanoteknoloji EnstitüsüNanobilim ve Nanomühendislik Anabilim DalıAraştırma Görevlisi177070Lisans derecesini Kimya Mühendisliği bölümünden almış olmak. Kimya Mühendisliğinde tezli yüksek lisans (ders
aşamasında) yapıyor olmak.
20201210Biyoteknoloji EnstitüsüBiyoteknoloji Anabilim DalıAraştırma Görevlisi177065Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak; Biyomühendislik veya Biyoteknoloji Anabilim
Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Hoş geldiniz, Akademik Ofis sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar. Diğer web siteleri www.hakankor.com.tr www.sinavofisi.com

599 soru

1 cevap

2 yorum

8 kullanıcı

...