Antalya Bilim Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak - Akademik Ofis
1 beğenilme 0 beğenilmeme
82 kez görüntülendi
Dr. Öğr. Üyesi İlanları kategorisinde (5.9k puan) tarafından
tarafından düzenlendi

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547    sayılı    Yükseköğretim    Kanunu’nun,    Öğretim    Üyeliğine    Yükseltilme    ve    Atanma Yönetmeliği’nin   ve   Öğretim   Üyesi   Dışındaki   Öğretim   Elemanı   Kadrolarına   Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi  Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin  Usul  ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in   ilgili   hükümleri   gereğince,   aşağıdaki   tabloda   belirtilen   kadrolara   öğretim elemanları alınacaktır.

Öğretim Üyeleri için Başvuru Belgeleri İlana  konu  olan  kadro  devamlı  statüde  olup,  atanmak  isteyen  adayların  2547  sayılı Yükseköğretim  Kanunu  ile  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili maddeleri  gereğince,  ana  bilim  dalını  belirtir  bir  dilekçe  ekinde  YÖK  formatında  özgeçmişini, kimlik fotokopisini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları, Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim üyesi kadrosu için 4 takım halinde ve bir adet elektronik kopya (CD) hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı  ülkelerden  alınan  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurul  tarafından  denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları İçin;

GENEL ŞARTLAR:
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin  ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  ALES  puanı  70  olarak  kabul edilir.
3-Adaylarda,  yabancı  dille eğitim ve öğretim yapılan  programlardaki  Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille  ilgili  kadrolara  yapılacak  Öğretim  Görevlisi  atamaları  ile  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu’nun  5.inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (ı)  bendi  uyarınca  zorunlu  yabancı  dil  dersini vermek  üzere  Öğretim  Görevlisi  kadrolarına  yapılacak  atamalarda  ilgili  dilde;  yükseköğretim kurumlarının   uluslararası   ilişkiler   ile   yabancı   dille   ilgili   uygulamalı   birimlerinde   istihdam edilecek Öğretim Görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan   muadili   bir   puana   sahip   olma   şartı   aranır.   Araştırma   Görevlisi   kadroları   için   ise Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
5-Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
• Transkriptlerde sadece dörtlük veya beşlik not  sistemi  olması  halinde,  Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
• Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

MUAFİYET
• Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından   belirlenen   uzmanlık   alanlarına   atanacak   olanlarda,   yükseköğretim   kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
•  Meslek  yüksekokullarının,  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6.ncı maddesinin 4.üncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-Başvuru Dilekçesi
2-Özgeçmiş (YÖK Formatında)
3-Transkript,  Diploma ve  var  ise  Denklik Belgesinin  fotokopisi  (Aslı  veya noter onaylı suretleri, atama sürecinde talep edilecektir.)
4-ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı
5-Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)
6-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7-Fotoğraf (2 adet).
8-Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
9-Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev  yaptığı  tarihleri  gösterir  imzalı  belge  ve  SGK  hizmet  dökümü,  Kamuda  çalışmış  ya  da çalışanlar için onaylı hizmet belgesi)
10-Askerlik Belgesi
11-İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

AÇIKLAMALAR:
• İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı  Gibidir”  yapılması  veya  Noter  Onaylı  olması  gereklidir.  Onaysız  belgeler  geçersiz  kabul edilir.
•  İlgililerin  Üniversitemizin  Çıplaklı  Mahallesi,  Akdeniz  Bulvarı  No:  290  Döşemealtı/ ANTALYA adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
• Süresi  içinde  yapılmayan  veya  eksik  evrakla  yapılan  başvurular  geçersiz  sayılacak  ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
• Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
•   Üniversitemiz   Birimlerinin   internet   sayfalarından   yapılan   tüm   duyurular   tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
• Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
• İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
• Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.
•   İlana   ilişkin   ayrıntılı   bilgilere,   istenen   belgelere   ve   formlara   www.antalya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Öğretim Üyesi Kadro İhtiyaçları
 

Fakülte/
Yüksekokul
BölümUnvanKadroÖzel Koşullar
Diş Hekimliği FakültesiProtetik Diş Tedavisi BölümüDoçent1Protetik Diş Tedavisi Bölümünde Doçent ünvanı almış olmak.
Diş Hekimliği FakültesiEndodonti ABDDr. Öğr. Üyesi1Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak. Endodonti alanında uzmanlığını almış olmak. Fotodinamik terapi, beyazlatma ajanları, irrigasyon teknikleri ile alakalı ulusal ve
uluslararası yayınlar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü
Profesör1Ortopedi ve Travmatoloji Alanında Uzmanlığını almış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon BölümüProfesör1Spor Hekimliği Alanında Uzmanlığını almış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi1Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında tamamlamış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ProgramıProfesör1- Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak ve alanında doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak
- Alanında SCI-Expanded bilimsel dergilerde yayınlarıyla birlikte ulusal ve uluslararası
bilimsel toplantılarda bildirileri olmak
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Anestezi ProgramıDr. Öğr. Üyesi2Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak ve alanında doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Ameliyathane
Hizmetleri Programı
Dr. Öğr. Üyesi1- Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak ve alanında doktora / Tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ProgramıDoçent1Fizik alanında doktora derecesine sahip olmak. Fizik alanında doçentlik belgesini almış olmak. Biyofizik alanında belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.
Alanında SCI- Expanded bilimsel dergilerde
yayınları ile birlikte ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildirileri olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ProgramıDr. Öğr. Üyesi1Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak ve alanında doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak
- Alanında SCI-Expanded bilimsel dergilerde yayınlarıyla birlikte ulusal ve uluslararası
bilimsel toplantılarda bildirileri olmak
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Diyaliz ProgramıDr. Öğr. Üyesi1Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak ve alanında doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak
- Alanında SCI-Expanded bilimsel dergilerde yayınlarıyla birlikte ulusal ve uluslararası
bilimsel toplantılarda bildirileri olmak
Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiProfesör1- Doktorasını Fizik alanında almış olmak. Mühendislikteki Temel Bilimler derslerini
vermeye yetkin olmak.
Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiProfesör1- Doktorasını Konstrüksiyon alanında almış olmak.
- Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında
almış olmak.
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesiİç Mimarlık ve Çevre TasarımıProfesör Doçent veya Dr. Öğretim Üyesi1- Mimarlık veya İç Mimarlık alanında lisans veya doktoralı olmak,
- Mekân Tasarımı veya Yapı ve Malzeme alanında doktora yapmış olmak,
- Akademik iş tecrübesine sahip olmak,
- Yükseköğretim Kurulu İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Güzel Sanatlar ve Mimarlık FakültesiMimarlıkProfesör Doçent veya Dr. Öğretim Üyesi1Mimarlık alanında doktora yapmış olmak, Yükseköğretim Kurulu İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.


 

(210 puan) tarafından
0 0
Akademik kadro ilanları her gün düzenli olarak girilerek güncel bir ilan sitesi oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

Hoş geldiniz, Akademik Ofis sizelere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar. Diğer web siteleri www.hakankor.com.tr www.sinavofisi.com

599 soru

1 cevap

2 yorum

8 kullanıcı

İlgili sorular

0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 32 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 32 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 46 kez görüntülendi
0 beğenilme 0 beğenilmeme
0 cevap 56 kez görüntülendi
...